Νέα & Ανακοινώσεις
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το άρθρo 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλεί του κ.κ. Μετόχους του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Ζάχου 5 , στο Βόλο, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 15ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2018 31.12.2018,(Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Προσαρτήματος) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη 15η διαχειριστική χρήση, 01.01.2018 31.12.2018.

  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της 16ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2019 31.12.2019.

  4. Έγκριση των αμοιβών και Εξόδων Παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 16η διαχειριστική χρήση 01.01.2019 31.12.2019.

  5. Εναρμόνιση του Εταιρικού Καταστατικού σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της Νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Ν.4548/2018) όπως ισχύει.

  6. Ανακοινώσεις επί διαφόρων θεμάτων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου τους και να ψηφίσουν σε αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Βόλος, 30 Μαΐου 2019

Νέα & Aνακοινώσεις