Εκπτώσεις1. Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων)  δικαιούνται έκπτωση 25% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου σε όλες τις γραμμές. 

Στους δικαιούμενους την έκπτωση φοιτητές και σπουδαστές χορηγείται δελτίο (πάσο) ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου, που ισχύει όλο το ακαδημαϊκό έτος (από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους). Από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου γίνονται δεκτά τα πάσο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Μετά την 31η Οκτωβρίου τα πάσο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους δεν ισχύουν εκτός των φοιτητών επί πτυχίω με την προϋπόθεση ότι έχουν θεώρηση από τη σχολή τους.

Έκπτωση 25% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου χορηγείται στους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών και των σχολών της Αστυνομίας. Η έκπτωση χορηγείται με την επίδειξη της ταυτότητας του σπουδαστή.

Στους φοιτητές των Σ.Α.Ε.Κ. (Δημόσια ΙΕΚ) χορηγείται η έκπτωση με την επίδειξη βεβαίωσης σπουδών και της αστυνομικής ταυτότητας ΜΟΝΟ από την έδρα του δημόσιου Σ.Α.Ε.Κ. που φοιτούν προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας και αντίστροφα.

2. Οι σπουδαστές ιδιωτικών ΙΕΚ δικαιούνται έκπτωση 25%  εφ΄ όσον είναι κάτοχοι της διεθνούς φοιτητικής κάρτας ISIC. 

 

3. Οι κάτοχοι δελτίων κοινωνικού τουρισμού δικαιούνται έκπτωση 25% καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε όλες τις διαδρομές.

Η έκπτωση αυτή χορηγείται με την επίδειξη του δελτίου εκπτώσεως του Οργανισμού και το σημείωμα χορηγήσεως.

 

4. Οι κάτοχοι Δελτίου Εκπτώσεως της Εταιρείας μας δικαιούνται έκπτωση 25% για τις υπεραστικές γραμμές και για το διάστημα ισχύος που αναγράφεται στο δελτίο αυτό.

Το δελτίο εκπτώσεως δεν ισχύει σε άλλες γραμμές εκτός από αυτή που αναγράφεται σε αυτό.  

5. Οι στρατιώτες βάσει απόφασης του Δ.Σ. δικαιούνται έκπτωση 25% καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους σε όλες τις διαδρομές.

Η έκπτωση αυτή χορηγείται με την επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας.


6. Οι Τρίτεκνοι του Νομού Μαγνησίας που είναι κάτοχοι κάρτας μέλους των Συλλόγων Μαγνησίας (Βόλου & Αλμυρού) εφ’ όσον είναι θεωρημένες για το τρέχον έτος και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Προέδρου του ΚΤΕΛ.


7. Οι Συνταξιούχοι των Σωμάτων Ασφαλείας εφ’ όσον είναι κάτοχοι Δελτίου της Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας. 


- Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου αξιωματικοί και οπλίτες όλων των όπλων και Σωμάτων Ασφαλείας και οι θεράποντες και

θεραπαινίδες αναπήρων πολέμου ολικής αναπηρίας (100%).

 

- Τα άτομα με αναπηρίες, Έλληνες υπήκοοι, Κύπριοι υπήκοοι Ελληνικής καταγωγής, υπήκοοι των Κρατών – μελών της Ε.Ε., υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ.401/59 που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% δικαιούνται έκπτωση 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των Υπεραστικών Λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

 

-  Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων ΒΝΚ με δείκτη νοημοσύνης τριάντα (30) και κάτω δικαιούνται έκπτωση 50%

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ίδια έκπτωση δικαιούνται οι θεράποντες και θεραπαινίδες αναπήρων πολέμου με ολική αναπηρία 100%, ακόμα κι όταν ταξιδεύουν μόνοι τους χωρίς δηλαδή να συνοδεύουν τον ανάπηρο, επιδεικνύοντας το δελτίο τους.  


2. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ως εξής:

- Οι πολύτεκνοι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται έκπτωση 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου εφ’ όσον επιδείξουν το βιβλιάριό τους, το οποίο θεωρείται κάθε εξάμηνο. 

 

- Τα τέκνα των πολυτέκνων δικαιούνται την ανωτέρω έκπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου  έτους της ηλικίας τους.

 

- Τα τέκνα των πολυτέκνων που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους κι εφ’ όσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε σχολή ή σχολείο ή ινστιτούτο της Ελλάδας ή του εξωτερικού εξακολουθούν να δικαιούνται έκπτωση 50% εφ’ όσον έχουν μαζί τους φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση σπουδών από το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν. Επίσης, τα τέκνα των πολυτέκνων που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους κι εφ’ όσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία δικαιούνται έκπτωση 50% εφ’ όσον επιδεικνύουν στρατιωτική ταυτότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω ισχύουν έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

 

3. Οι φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων)  δικαιούνται έκπτωση 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου στη γραμμή από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα της σχολής τους και αντίστροφα βάσει των στοιχείων της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ως εξής:

α) Οι μαθητές των Δημοσίων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης και των εξομοιουμένων προς αυτές μαθητών Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (π.χ. Σχολές ΟΑΕΔ).

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έκπτωση χορηγείται μόνο με την επίδειξη του ειδικού δελτίου το οποίο χορηγείται με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολών στην αρχή του σχολικού έτους. Τα δελτία αυτά θεωρούνται από τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ και ισχύουν κατά το σχολικό έτος και κατά τις Κυριακές κι αργίες. Ειδικά, τα δελτία των μαθητών του ΟΑΕΔ ισχύουν και τους θερινούς μήνες (15η Ιουλίου έως 15η Σεπτεμβρίου) εφ’ όσον φέρουν ειδική θεώρηση.Επίσης, τα δελτία των μαθητριών Κέντρων Εργαζόμενου Κοριτσιού καθώς και τα δελτία μαθητριών Σχολών Νοσοκόμων ισχύουν όλο το έτος.

 

β)  Οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου τους μεταφέρονται δωρεάν σε χρέωση του Δημοσίου από τον τόπο της κατοικίας του στο σχολείο που οφείλουν να φοιτούν, τις ημέρες που λειτουργούν τα σχολεία επιδεικνύοντας         τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) με τη φωτογραφία του μαθητή, την υπογραφή  του δ/ντή του σχολείου και τη θεώρηση του Προέδρου του ΚΤΕΛ.

 

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ΕΜΔ ισχύει μόνο κατά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και χρησιμοποιείται μόνο από τον   αναφερόμενο σε αυτό μαθητή. 

    -  Μαθητές κάτοχοι ΕΜΔ, οι οποίοι διακινούνται ώρες και  ημέρες μη  λειτουργίας των σχολείων υποχρεούνται να καταβάλλουν το 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου. 

    -  Επίσης, μαθητές κάτοχοι ΕΜΔ καταβάλλουν το 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου όταν μετακινούνται τις απογευματινές και βραδινές ώρες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων τους, τα οποία λειτουργούν πρωί.

             

5. Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία και στην Υπηρεσία Ειδικών Φρουρών δικαιούνται έκπτωση 50%.

 

6. Τα παιδιά και οι σύζυγοι μετόχων κι εργαζομένων της εταιρείας μας δικαιούνται έκπτωση 50%.

 

7. Τα παιδιά από 0 έως και 12 ετών (μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης) δικαιούνται έκπτωση 50%.

 Το προσωπικό του Στρατού Ξηράς, της Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και το Λιμενικό Σώμα με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας δικαιούνται έκπτωση 15%.  1. Οι εφοδιασμένοι με μηνιαίες κάρτες για τις οποίες έχει προεισπραχθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. Οι κάρτες θα ελέγχονται από τον εισπράκτορα ή τον οδηγό μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Οι εφοδιασμένοι με δελτία ελεύθερης κυκλοφορίας.
  3. Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία και στην Υπηρεσία Ειδικών Φρουρών σε διαδρομές εντός του νομού για υπηρεσιακούς λόγους. 
  4. Το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ δικαιούται να μετακινείται ελεύθερα – με την επίδειξη δελτίου ελεύθερης πρόσβασης κυκλοφορίας – σε όλες τις συγκοινωνιακές γραμμές εντός νομού. Επίσης, δικαιούται πέντε (5) εισιτήρια με επιστροφή ετησίως για δρομολόγια εκτός του νομού με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ σε όλη τη χώρα.
  5. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της ΠΟΑΥΣ, ΠΟΕΙΑΛ, ΟΥΠΑΕ, και ΠΟΥΠΑ δικαιούνται μετακίνηση χωρίς καταβολή εισιτηρίου σε όλη τη χώρα και για όλο το έτος στη διάρκεια της θητείας τους με την επίδειξη του δελτίου τους.
  6. Οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας δεν καταβάλλουν εισιτήριο.
Νέα & Aνακοινώσεις