Νέα & Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου “Περί Ανώνυμων Εταιρειών” και το άρθρο 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με τη επωνυμία “ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδρίων του VOLOS PALACE, στον Βόλο, προκειμένου να συζητήσουν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 18ης διαχειριστής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Προσαρτήματος) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστή.
  2. Έγκριση κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του ίδιου Νόμου της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ορκωτού ελεγκτού - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 18η διαχειριστική χρήση 01.01.2021-31.12.2021
  3. Εκλογή ενός τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της 19ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022
  4. Έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 19η διαχειριστική χρήση 01.01.2022-31.12.2022
  5. Ανακοινώσεις επί διαφόρων θεμάτων

 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω ετήσια τακτική γενική συνέλευση μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου τους και να ψηφίσουν σε αυτή.

 

Το Δ.Σ.

Νέα & Aνακοινώσεις