Νέα & Ανακοινώσεις


Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το άρθρ
o 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλεί τους κ.κ. Μετόχους του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Ζάχου 5, στον Βόλο*, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 16ης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2019 31.12.2019,(Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Προσαρτήματος) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας.

  2. Έγκριση κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του ιδίου Νόμου της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη 16η διαχειριστική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της 17ηςδιαχειριστικής χρήσης 01.01.2020 31.12.2020.

  4. Έγκριση των αμοιβών και Εξόδων Παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 17ηδιαχειριστική χρήση 01.01.2020 31.12.2020.

  5. Ανακοινώσεις επί διαφόρων θεμάτων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου τους και να ψηφίσουν σε αυτή.

*Λόγω των συνθηκών που επιβάλλει ο Covid-19, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Volos Palace, τηρώντας τις αποστάσεις και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νέα & Aνακοινώσεις